บริษัท เออร์เบิ้น สเปซ จำกัด

(ชื่อเดิม บริษัท ออกแบบท้องถิ่น จำกัด) 
เป็นบริษัทที่ปรึกษาจดทะเบียนในประเทศไทย เพื่อให้บริการงานด้านการพัฒนาเมือง 
วางผังเมือง ออกแบบเมือง สถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์
และการออกแบบในสาขาที่เกี่ยวข้อง บนมาตรฐานของวิชาชีพ องค์ความรู้ หลักวิชาการ 
โดยบุคลากรที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์ เพื่อสร้างสรรค์งานให้เกิดความพึงพอใจกับลูกค้า 
บนหลักจรรยาบรรณในวิชาชีพและความรับผิดชอบต่อสังคม
 
  เลขทะเบียนที่ปรึกษาประเภท เลขที่ 2588 

ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง

สาขาพัฒนาเมือง Urban Development Sector (UD) และสาขาท่องเที่ยว Tourism Sector (TO)