บริษัท ออกแบบท้องถิ่น จำกัด 

เป็นบริษัทที่ปรึกษาจดทะเบียนในประเทศไทย เพื่อให้บริการงานด้านการพัฒนาเมือง 

วางผังเมือง ออกแบบเมือง สถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์

และการออกแบบในสาขาที่เกี่ยวข้อง บนมาตรฐานของวิชาชีพ องค์ความรู้ หลักวิชาการ 

โดยบุคลากรที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์ เพื่อสร้างสรรค์งานให้เกิดความพึงพอใจกับลูกค้า 

บนหลักจรรยาบรรณในวิชาชีพและความรับผิดชอบต่อสังคม


  เลขทะเบียนที่ปรึกษาประเภท A เลขที่ 2588 
สาขาพัฒนาเมือง Urban Development Sector (UD) และสาขาท่องเที่ยว Tourism Sector (TO)