งานพัฒนาเมือง
ผังเมืองรวม
ผังชุมชน

โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองยโสธร(ปรับปรุงครั้งที่3)

อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร


โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนสามโคก 

อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี


โครงการวางและจัดทำผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลพนา 

อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

โครงการวางและจัดทำผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลพระเหลา 

อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

โครงการวางและจัดทำผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลเลิงนกทา 

อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

โครงการวางและจัดทำผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลสามแยก 

อำเภอสามแยก จังหวัดยโสธร

โครงการวาง และจัดทำผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลกุดชุม 

อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธ

โครงการวางและจัดทำผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลปากท่อ 

อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

โครงการวางและจัดทำผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน 

อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

โครงการวางและจัดทำผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลศรีวิไล 

อำเภอศรีวิไล จังหวัดหนองคาย

โครงการวางและจัดทำผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลกุดจิก

 

อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา


งานออกแบบ
สถาปัตยกรรม
ตกแต่งภายใน

โครงการออกแบบอาคารสำนักงานอบต.สวาท 

อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร


โครงการออกแบบอาคารโรงผลิตสมุนไพร ศูนย์แพทย์แผนไทย 

อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ


โครงการออกแบบอาคารฝึกและอบรมด้านแพทย์แผนไทย 

ศูนย์แพทย์แผนไทย อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ


โครงการออกแบบอาคารบ้านพัก(HomeStay)อบต.ช่างปี่ 

อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์


โครงการออกแบบอาคารสโมสร อบต.ช่างปี่ 

อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์


โครงการออกแบบอาคารศูนย์สามวัย อบต.ช่างปี่ 

อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์


งานออกแบบปรับปรุง
ภูมิทัศน์
วางผังแม่บท

โครงการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทปรับปรุงภูมิทัศน์ลำน้ำทวนฝั่งขวา 

อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร


โครงการออกแบบจำลองผังแม่บทการพัฒนาศูนย์แพทย์แผนไทย 

โรงพยาบาลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ


โครงการออกแบบ และวางผังเพื่อพัฒนาชุมชน อบต. ช่างปี่  

อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์