กรมโยธาธิการ และผังเมือง 
กรุงเทพมหานคร


สำนักงานโยธาธิการ และผังเมือง 
จังหวัดยโสธร


เทศบาลเมืองยโสธร
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธรเทศบาลตำบลพนา
อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญเทศบาลตำบลกุดชุม
อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธรเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลช่างปี่
อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์


เทศบาลตำบลสามแยก
อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธรเทศบาลตำบลปากท่อ
อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรีศูนย์แพทย์แผนไทยพนา
อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญเทศบาลตำบลศรีวิไล
อำเภอศรีวิไล จังหวัดหนองคาย
องค์การบริหารส่วนตำบลสวาท
อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

เทศบาลตำบลเลิงนกทา
อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธรโรงพยาบาลพนา
อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญเทศบาลตำบลพระเหลา
อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญเทศบาลเมืองสุรินทร์
อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
บริษัท สโตนเฮนจ์ จำกัด
กรุงเทพมหานคร